Thủy tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình

Thủy tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình

Biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là thông qua các hiện tượng khí hậu cực đoan (ECEs) hiện đang là mối đe dọa chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là BĐKH đang có tác động đáng kể và ngày càng gia tăng đến nền kinh tế

Tài liệu hướng dẫn "Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng biến đối khí hậu"

Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là nhiệm vụ của toàn xã hội, các cấp,các ngành, các tổ chức và mọi người dân. Có rất nhiều các giải phápứng phó BĐKH cũng đượcđưa ra như các giải pháp về chính sách, kỹ thuật, hạ tầng ... Xem chi tiết

Công cụ tương tác

Click để mở bản đồ