Chuyên mục: » Kết quả và tài liệu » Video Thao luan PIS

Vài hình ảnh không khí Hội thảo

Một số kết quả thảo luận nhóm

Thảo luận của nhóm 1: Cán bộ cấp Tỉnh và các nhà khoa học

Thảo luận của nhóm 2: Cán bộ cấp Huyện và các nhà khoa học

Thảo luận của nhóm 3: Cán bộ cấp Xã và các nhà khoa học

Thảo luận của nhóm 4: Cán bộ cấp Thôn, Xóm và các nhà khoa học