Chuyên mục: » Giới thiệu dự án DANIDA » Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát

  1. Xây dựng cách tiếp cận nhiều bên hưởng lợi tham gia vào việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do BĐKH phục vụ phát triển ở qui mô địa phương
  2. Nâng cao khả năng chống chịu của chính quyền và cộng đồng địa phương đối với tác động của BĐKH
  3. Góp phần triển khai thực hiện các hoạt động: Đánh giá tác động của BĐKH ở Việt Nam, tăng cường năng lực cho các tổ chức, cơ quan và chính quyền về BĐKH và nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực (tương ứng với các mục 4.1, 4.4 và 4.5) của Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với BĐKH ở các tỉnh NHQ

Mục tiêu cụ thể

  1. Đánh giá được tác động của BĐKH đến thủy tai và hệ quả của nó đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở các tỉnh NHQ
  2. Xây dựng một mô hình làm việc nhóm bao gồm các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng địa phương để tích hợp các kinh nghiệm bản địa và các kiến thức khoa học
  3. Thiết lập một hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS) phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ quá trình ra quyết định và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương trong việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và hỗ trợ năng lực cho chính quyền và cộng đồng địa phương trong việc áp dụng công nghệ mới
  4. Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH