Chuyên mục: » Giới thiệu dự án DANIDA » Kế hoạch thực hiện

 

Nội dung công việc

2013

2014

2015

1st

2rd

3th

4th

1st

2rd

3th

4th

1st

2rd

3th

4th

   Thu thập số liệu, tài liệu

                 

Tích hợp kiến thức bản địa

       

     

Đánh giá biến đổi khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan

             

Phân tích, đánh giá thuỷ tai

   

       

Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương

 

   

   

 

Phát triển hệ thống thông tin nhiều bên tham gia dựa trên GIS

 

 

Đào tạo và trao đổi khoa học

 

Trang thiết bị

       

     

 

Quảng bá