Chuyên mục: » Báo cáo tổng kết dự án » Điều tra khảo sát thực địa

Tất cả các hoạt động điều tra khảo sát thực địa trong phạm vi dự án, nội dung các buổi thảo luận, biên bản hội thảo, báo cáo thực địa,... được lưu trữ dưới dạng các file. Tên file được đặt tên bằng năm, tên các nhóm và/hoặc tên của cán bộ thực hiện. Ngôn ngữ thể hiện có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tuỳ thuộc vào tình huống cụ thể. Các file được định dạng PDF.