Chuyên mục: » Báo cáo tổng kết dự án » Phụ lục

 

PHỤ LỤC

Hình P.3.1 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình (đơn vị ºC)so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo kịch bản A1B. Hình trái: thời kỳ tương lai gần 2011-2030; hình giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 2031-2050; hình phải: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099

Hình P.3.2 Tương tự như hình P.3.1 nhưng cho kịch bản A2

Hình P.3.3 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình (đơn vị ºC)theo 4 mùa (các hình từ trái sang phải) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo kịch bản A1B. Hàng trên: thời kỳ tương lai gần 2011-2030; hàng giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 2031-2050; hàng dưới: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099.

Hình P.3.4 Tương tự như hình P.3.3 nhưng cho kịch bản A2.

Hình P.3.5 Mức độ biến đổi của lượng mưa năm (đơn vị %) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo kịch bản A1B. Hình trái: thời kỳ tương lai gần 2011-2030; hình giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 2031-2050; hình phải: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099.

Hình P.3.6 Tương tự như hình P.3.5 nhưng cho kịch bản A2.

Hình P.3.7 Mức độ biến đổi của lượng mưa năm (đơn vị %) theo 4 mùa (các hình từ trái sang phải) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo kịch bản A1B. Hàng trên: thời kỳ tương lai gần 2011-2030; hàng giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 2031-2050; hàng dưới: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099.

Hình P.3.8 Tương tự như hình P.4.7 nhưng cho kịch bản A2.

Hình P.3.9 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình (đơn vịºC)so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 trong thời kỳ tương lai giữa thế kỷ 2045-2065 (hình trên) và thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099 (hình dưới).           

Hình P.3.10 Mức biến đổi nhiệt độ trung bình (đơn vị 0C) theo mùa giai đoạn MF (thứ tự từ trên xuống dưới: Đông, Xuân, Hè, Thu; từ trái qua phải: hai mô hình RCA, RCN và hai kịch bản tương ứng RCP 4.5, RCP8.5)

Hình P.3.11 Tương tự như hình P.3.10 nhưng cho giai đoạn FF

Hình P.3.12 Mức độ biến đổi tổng lượng mưa năm (đơn vị %) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 của kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 trong thời kỳ tương lai giữa thế kỷ 2045-2065 (hình trên) và thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099 (hình dưới)

Hình P.3.13 Mức biến đổi tổng lượng mưa năm (đơn vị %) theo mùa giai đoạn MF (thứ tự từ trên xuống dưới: Đông, Xuân, Hè, Thu; từ trái qua phải: hai mô hình RCA, RCN và hai kịch bản tương ứng RCP 4.5, RCP8.5).

Hình P.3.14 Tương tự như hình P.3.13 nhưng cho giai đoạn FF